active private sectors

این شیوه ای است که ما از آن بر روی پلتفرم خود استفاده می کنیم. بررسی منابع و پتانسیل های تولید و مصرف کشورهای عضو پلتفرم، و برنامه ریزی مناسب برای رشد آن. ما به برنامه ریزی هدفمند مطابق با شرایط روز جهانی اعتقاد داریم و می دانیم که همه کشورها برای فعال نگه داشتن اقتصاد به یکدیگر نیاز دارند. هیچ کشوری نیست که بتواند تمام نیازهایش را برآورده کند. هر چه کشورها پیشرفته تر باشند، نیازهای بیشتری دارند و کارشناسان ما این موضوع را به طور کامل درک می کنند و بر این اساس برنامه ریزی می کنند.

هر کشوری برای رشدخود، به اقتصاد پویا و فعال نیاز دارد. اگرچه دولت ها بخش عمده ای از منابع اقتصادی کشور را مطابق با نقش ذاتی خود در اختیار دارند، اما این منابع هرگز به طور مستقیم در اختیار مردم قرار نمی گیرند. بخش خصوصی فعال و پویا در صورتی می تواند نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی کشور داشته باشد که با چشم انداز گسترده ای در مورد اقتصاد ظاهر شود. درک صحیح از منابع کشور، بررسی امکانات و شناسایی صحیح بازارهای مناسب مطابق با محصولات و خدمات ارائه شده می تواند تولید ناخالص داخلی یک کشور را بهبود بخشد و باعث رونق و رشد اقتصادی آن شود